Yhdenvertaisuus / Equality

Yhdenvertaisuus / Equality

Yhdenvertaisuusperiaatteet Akateemisen kyykän MM-kilpailuissa


Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin ovat kaikki tervetulleita omana itsenään! Jokaisella on yhtäläinen oikeus nauttia Tampereen talven upeimmasta urheilujuhlasta rauhassa. Tapahtumassa ei suvaita häirintää, ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää.

 

Mitä on häirintä?

Häirintä on loukkaavaa käytöstä sanoin, toimin tai asentein. Häirintä voi kohdistua esimerkiksi vammaan, ihonväriin, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen. Vihjailu, asiaton ilmehtiminen ja elehtiminen, sopimaton koskettelu, asiattomat yhteydenotot ja karkea puhe ovat häirintää. Häirintää on kaikki toiminta, joka tuntuu ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä tai uhkaavalta.

 

Miten toimia, jos todistaa häirintää?


Häirintää kohdattaessa tulee häiritsevälle osapuolelle selkeästi ilmaista heidän toimintansa olevan häiritsevää ja pyytää lopettamaan sen. Jos häirintä ei lopu pyynnöstä, tulee ottaa yhteyttä tapahtuman järjestyksenvalvojiin. Järjestyksenvalvojia kiertelee tapahtuma-alueella koko tapahtuman ajan ja lisäksi heihin saa yhteyden soittamalla myöhemmin ilmoitettavaan numeroon. Häirinnästä voi ilmoittaa myös myöhemmin jaettavalla formsilla kyykkäpäivänä sekä jatkoilla. Heti huomiota vaativissa tapauksissa ota kuitenkin aina yhteyttä järjestyksenvalvojaan! Tapahtuman jälkeen selvittelyä vaativissa häirintätapauksissa ota yhteyttä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin

 

Miten häirintätilanteisiin reagoidaan?


Tapahtuman turvallisuudesta vastaavat järjestyksenvalvojat, jotka arvioivat häirintätilanteet tapauskohtaisesti. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt tapahtuma-alueelta. Jotta jatkuvaan häirintään voidaan puuttua, on tärkeää, että jokaisesta häirintätapauksesta ilmoitetaan järjestyksenvalvojille. 

 

Miten varmistetaan kaikille kiva kyykkäpäivä?


Pidetään hyvää urheiluhenkeä yllä ja kunnioitetaan pelin sääntöjä sekä tuomareita. Annetaan pelaaville joukkueille pelirauha ja pidetään sopiva etäisyys kenttään ja pelaajiin. Juhlitaan niin, että ei häiritä muiden juhlimista ja annetaan kaikkien pitää oma alkoholinkäyttö omana asianaan eikä painosteta ketään juomaan. Pidetään huolta kavereista ja muista kanssakyykkääjistä. Varmistetaan, että myös vastustajilla ja tapahtuman mahdollistavilla vapaaehtoisilla on kiva kyykkäpäivä.

 

Mihin sitoudut ostaessasi lipun?


Ostaessasi lipun tai osallistuessasi Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin sitoudut toimimaan näiden yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan. Lisäksi sitoudut noudattamaan kyykän sääntöjä ja kunnioittamaan tuomareita, järjestyksenvalvojia sekä tapahtumanjärjestäjiä. Joukkueet tai henkilöt, jotka huomautuksesta huolimatta käyttäytyvät epäsopivasti, voidaan poistaa tapahtuma-alueelta ja heidän joukkuelippunsa evätä. Alueelta poistettujen lippuja ei hyvitetä. Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla on velvollisuus puuttua häirintään joko itse tai ilmoittamalla siitä järjestyksenvalvojalle.


//

 

The equality principles of World Championships of Academic kyykkä

 

 

Everyone is welcome to enjoy World Championships of Academic kyykkä as who they are! Everyone has the right to enjoy the event in peace. There is no tolerance for harassment, bullying or discrimination.

 

What is harassment?

 

Harassment is offensive behavior in words, actions or attitudes. Harassment may target things such as disability, skin colour, belief, sexual orientation or gender. Insinuation, inappropriate expression and gesturing, inappropriate touching, inappropriate contact and rough speech are harassment. Harassment is any action that feels oppressive, subservient, humiliating or threatening.

 

What to do if you witness harassment?

 

When confronted with harassment, it must clearly stated that the person’s actions are inappropriate and ask for an end to it. If the harassment does not stop upon request, the event organizers should be contacted. Organizers will tour the event area throughout the event and can also be contacted by calling the number that is announced later. Harassment can also be reported with forms on the day of the kyykkä. The forms will be shared on a later date as well. However, in cases that require immediate attention, always contact the security persons! In cases of harassment that require attention after the incident, please contact TREY's harassment liaisons

 

 

How do we react to harassment situations?

 

The security of the event is the responsibility of the security persons who assess the unpleasant situations on a case-by-case basis. The organizers have the right to remove people who behave in a disturbing manner from the event area. In order to deal with harassment, it is important that every case of harassment is reported to the event organizers.

 

How can we ensure a nice kyykkä day for everyone?

 

First and foremost, let's maintain a good sportsmanship and respect the rules of the game and the referees. Let's give the playing teams peace of mind and keep an appropriate distance from the field and the players. Let's celebrate in a way that doesn't disturb others' partying and let everyone consider their own alcohol consumption themselves and not pressure anyone to drink. Let's take care of friends and other kyykkä players. Let’s make sure that the opponents and the volunteers who make the event possible also have a nice kyykkä day.

 

In what do you commit to when buying a ticket?

 

When you buy a ticket or participate in World Championships of Academic kyykkä, you agree to act according to these principles of equality. In addition, you agree to follow the kyykkä rules and respect the judges, security persons and event organizers. Teams or individuals who, despite being warned, behave inappropriately may be removed from the event area and their team tickets may be denied. Tickets for those removed from the area will not be refunded. Everyone participating in the event has the obligation to intervene in the harassment either themselves or by reporting it to the order supervisor.